Reglament de règim intern

Disposicions Generals

El present reglament:
 1. Dicta les normes de disciplina i convivència de l’Associació.
 2. Serà d’aplicació a tots els socis de l’Associació.
 3. S’entén i aplicarà sense excloure la responsabilitat civil o penal en què poguessin incórrer les persones físiques o jurídiques compreses en l’àmbit de la seva aplicació.
La Junta Directiva:
 1. Podrà adoptar de manera immediata les mesures que cregui adequades i necessàries per tal de mantenir l’ordre dins l’entitat, comunicant-ho posteriorment als interessats, incloent els casos no contemplats en el present reglament.
 2. Tindrà cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest reglament.
 3. Aplicarà el present reglament en benefici de l’associació i els seus fins, deixant de banda opinions i objectius personals, amb tota transparència i amb una gestió i direcció digne.

Capítol I, del comportament

S’espera que qualsevol soci ostenti un comportament digne.
A menys que s’especifiqui el contrari o no sigui procedent d’aplicació, tota norma establerta en el present capítol es farà extensiva no sols vers l’Associació sinó també vers els seus socis, col·laboradors, membres d’altres entitats i públic en general.
S’espera que tot soci respecti els estatuts i aquest reglament, i:
 1. No falti al respecte als altres.
 2. Mostri una imatge positiva com a soci.
 3. Pagui les quotes i contribucions econòmiques que li corresponguin.
 4. Compleixi amb els compromisos adquirits.
 5. Faci bon ús, tingui cura i conservi les instal·lacions i el material.

 Capítol II, de les activitats

 1. La Junta Directiva establirà una possible remuneració a percebre per a determinades activitats, podent ésser bonificades per als socis.
 2. Si l’Associació rep una remuneració o donatiu per la realització d’una activitat, aquesta s’aportarà al fons destinat a les despeses comuns de l’Associació.
 3. Qualsevol persona que no es comporti correctament en una activitat, inclosos els socis, podrà ser expulsada d’aquesta, amb la possibilitat que, essent soci, se li obri un expedient sancionador.
 4. La Junta Directiva pot nomenar socis per a què s’encarreguin de determinades àrees o grups de treball i n’informin de les seves activitats i evolució. Qualsevol soci que estigui interessat en la creació d’una àrea o grup de treball, ho haurà de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva per al seu estudi.

Capítol III, de les instal.lacions i el material

En general:
 1. Tot soci que faci ús d’una instal·lació o material propietat o cedit a l’Associació, i per extensió, el d’altres socis, col·laboradors o entitats, ho farà amb tota cura i amb la prudència necessàries per la seva correcta utilització, cura i conservació.
 2. Tot soci, abans de fer ús d’una instal·lació o material propietat o cedit a l’Associació, ha de ser coneixedor i aplicar les instruccions, normes i protocols que li siguin d’aplicació.
 3. Tot el material que qualsevol soci o col·laborador cedeixi a l’Associació serà inventariat juntament amb les condicions que es puguin establir per tal cesió. Quedarà sotmès a les mateixes reglamentacions d’ús que el material propi de l’Associació, sens prejudici de la propietat inalienable que pugui tenir-ne el soci que fa la cessió.
 4. Tot ús que es faci de les instal·lacions o materials serà sempre en relació a l’acompliment dels fins i interessos de l’Associació, quedant-ne directament exclòs qualsevol benefici o lucre individual.
 5. Es reserva tot dret d’admissió. Les persones que no es comportin adequadament podran esser expulsades immediatament de les instal·lacions.
 6. La Junta Directiva disposarà d’accés a les instal·lacions.

Disposicions Finals

 1. La junta Directiva pot modificar el present reglament, amb aplicació immediata, havent ratificat els canvis a la següent Assemblea.
 2. El present reglament de règim intern, serà vigent a partir del dia en que es constitueix l’Associació.